Site içi arama

post

ARTIVİZYON KARİYER

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI KURSU

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI KURSU

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI
DERS KONULARI SAAT
1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10
2 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 3
3 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3
4 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 3
5 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 15
6 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 6
7 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3
8 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 20
9 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 6
10 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 20
11 3065 KDV Kanunu 6
12 6245 sayılı Harcırah Kanunu 9
13 1 no`lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren konuları
4
14 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 6
15 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6
16 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 30
TOPLAM 150