Site içi arama

post

ARTIVİZYON KARİYER

KAYMAKAMLIK SINAVI KURSU

KAYMAKAMLIK SINAVI KURSU

ANAYASA HUKUKU 30 SAAT
İDARE HUKUKU / TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI/TÜRKİYE’DE MAHALLİ İDARELER 60 SAAT
İKTİSAT (MİKRO-MAKRO) 100 SAAT
TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI 20 SAAT
TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI 20 SAAT
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 24 SAAT
TÜRKÇE 20 SAAT
TOPLAM 274 SAAT

ANAYASA HUKUKU OĞUZ SAMİ TARHAN
İDARE HUKUKU / TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI/TÜRKİYE’DE MAHALLİ İDARELER METİN AYDIN – İLKER EROĞLU
İKTİSAT (MİKRO-MAKRO) SALİM GÖL
TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI BURCU DOĞAN
TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME VE İNSAN HAKLARI OĞUZ SAMİ TARHAN
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ GÖKHAN ÖZAYDIN
TÜRKÇE ŞAHİN HOCA

BURCU DOĞAN TÜRKİYE EKONOMİSİ KONU ANLATIMI VE SORU BANKASI

OĞUZ SAMİ TARHAN MAS İNSAN HAKLARI TEORİ VE MEVZUAT KONU ANLATIMI

SALİM GÖL MEVKİ MİKRO İKTİSAT KONU ANLATIMI

SOYSAL AYGÜN ANAYASA HUKUKU KONU ANLATIMI

METİN AYDIN İDARE HUKUKU KONU ANLATIMI

İMTİYAZ KAYMAKAMLIK ÇIKMIŞ + ÖZGÜN SORU BANKASI SETİ

MAS KAYMAKAMLIK 5 DENEME  + KAİM 5 KAYMAKAMLIK DENEMESİ

MAKRO İKTİSAT DERS NOTLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERS NOTLARI

TÜRKÇE DERS NOTLARI

  • ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ
  • MEVZUAT OKUMA/DEĞİŞİKLİK BİLGİLENDİRME DERSLERİ
  • SINAVA KADAR HER AY YILLIK VE AYLIK VERİ ANALİZ DERSLERİ
  • İKTİSAT ETÜT İMKÂNI
  • HER DERS SONUNDA TARAMA SINAVLARI
  • SORU ÇÖZÜM KAMPI

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır

KAYMAKAM KİMDİR?

Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatıyla genel idarenin başıdır. Bu yüzden ilde vali, ilçede kaymakam yalnızca İçişleri Bakanlığının değil tüm bakanlıkların görevlerinin ilde ve ilçede üstlenmişlerdir. Bu açıdan vali ve kaymakamın sorumluluk ve yetki alanı çok geniştir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat kaymakamın emri altındadır. Bu nedenle, ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakam memurlarının hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların memura daha çok ulaşımının sağlanması ve kamu binalarının güvenliğinin sağlanması için çalışır.


KAYMAKAMIN GÖREV ve YETKİLERİ

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler.

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur.

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur.

 

KAYMAKAM ADAYLARININ TABİ OLACAKLARI STAJLAR

Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.

İl Merkez stajı 1 ay

Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay

Kaymakam Refikliği stajı 1 ay

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay

Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay

Yurt dışı stajı 12 ay

Milli Güvenlik stajı 1.5 ay

Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay

Kaymakamlık Kursu 4 ay

a- İl Merkez Stajı; Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak 1 aylık bir programa göre, valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar.

b- Bakanlık Merkez Stajı (1-2); bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir. Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.

c- Kaymakam Refikliği Stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları; Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık izini gibi sebeplerle açık bulunan İlçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.
d- Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı; Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1.5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler.

e- Bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışı stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilirler.

f-Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 1.5 ay süre ile Milli Güvenlik ile ilgili konularda Staja tabi tutulur. Staj takvimi, plan ve programı her yıl ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılacak protokol ile belirlenir.
g-Kaymakam Refikliği Stajı; İl Merkez Stajını tamamlamış, Kaymakam Adayları; Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak 1 ay süre ile Kaymakam Refiki olarak gönderilirler.

Yurtdışına gönderilen Kaymakam adayları bulundukları ülkede Bakanlık Makamınca belirtilecek süre ve esaslar dahilinde yabancı dil bilgileri artırılmak amacıyla lisans kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.

Kaymakam adayları devam ettikleri kurslarda alacakları başarı belgeleri ile inceleme sonucu hazırlayacakları raporu okudukları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha daktilo edilmiş şekilde, yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Kaymakam adaylarının yurtdışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir Personel Genel Müdürlüğünce mahallinde gözden geçirilir. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Yabancı dil eğitimleri süresince yapılan aylık sınavlardan, üst üste iki sınavda başarısız veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle, Devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yurda çağırılır ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.